1. Ser soci
Mitjançant el pagament de la quota anual de 30€ pots convertir-te en soci usuari de l’Associació Juvenil de Música Electrònica de Barcelona (AMEBA) amb NIF G66499724 i domicili al c/ de Vistalegre, 11, 3º 4ª, 08001 de Barcelona, el que dóna dret a participar en totes les activitats d’AMEBA sota les condicions que a continuació es descriuen:
• La participació i condició de soci te caràcter anual, no obstant això, la mateixa serà renovada automàticament arribat el terme de l’anualitat, procedint l’Associació al seu corresponent cobrament, sense perjudici del dret a desistir de cada soci, que en tot cas haurà de ser comunicat per escrit a l’organització de l’Associació a través de l’e-mail socis@ameba.cat
 amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de compliment de l’anualitat.
• El soci té deures i drets sobre els estatuts com a membre de l’associació, tenint dret a consultar-los sempre que vulgui.

2. Newsletter.
L’inscripció per fer-se soci comporta l’acceptació per a rebre puntualment les newsletters d’AMEBA amb informació de les noves activitats i de la pròpia entitat.

3. Protecció de dades personals.
AMEBA – l’Associació de Música Electrònica de Barcelona
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD)) i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE., l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del nostre formulari de contacte seran incorporats al sistema de tractament de dades personals titularitat de l’ASSOCIACIÓ JUVENIL AMEBA amb CIF G66499724 i domicili social situat en carrer de Vistalegre, 11, 3 – 4, 08001, BARCELONA amb la finalitat de facilitar-li informació sobre l’entitat i el desenvolupament de les activitats d’AMEBA, així com rebre la nostra newsletter de forma periòdica al correu electrònic facilitat.

L’ASSOCIACIÓ JUVENIL AMEBA l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ASSOCIACIÓ JUVENIL AMEBA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixen o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. En cap cas l’ASSOCIACIÓ JUVENIL AMEBA utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament. Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, l’informem que podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat, a rebre informació de l’associació i la seva newsletter; així com, sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic socis@ameba.cat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal o al correu electrònic, indicades més amunt. També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.